กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการดำเนินการประชาสัมพันธ์ (นายไพรัช นวลขำ) คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบำเหน็จค้ำประกัน
     (นางสาวจันทรา สาคร)
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน (นางปาริชาติ อิ่มดวง)
คู่มือการปฏิบัติงาน One Stop Service
     (นางวัลนิภา สุวรรณสอาด)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือน
     (นางสาวเนตรนารี สรรสม)
คู่มือการจัดทำรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Mes
     (นางพิมพ์สิริ สหเกียรติ)
คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงาน
     (นางลำยอง เพิ่มพูล)
คู่มือการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
     (นางสาวปัทมา อินทร์ประเสริฐ)
คู่มือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อปท
     (นายถิระวัฒน์ บุญประสพ)
คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ
     (นางสาววลัยพรรษ อินทรภิรมย์)
คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
      (นางศภัษษร ชินบุตร)
คู่มืองานติดตามนโนบาย ศธ (นางพิศมัย พงษ์พา)
คู่มือการประชุมภายใน (นางจิราภรณ์ บุญประกอบ) คู่มือการเบิกจ่ายเงินโครงการครูรูปแบบครบวงจร
     (นางสาวอัจจนา อินทรวงศ์)
คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ (นางกำเนิด จันทราศรี)
คู่มือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (นางดวงตา เข็มทอง) คู่มือการส่งคืนที่ราชพัสดุและอาคารสิ่งปลูกสร้าง
     (นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุคำ)
คู่มือปฏิบัติงานค่าพาหนะ (นางชยาภร สารีรัตน์)
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ
     (นางชัญญา เรืองตระกูล)
คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน GFMIS Web Online
     (ณัฐธิดา ชาวโพธิสะ)
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (นางสาวชนิตา อุดมสุขพรศิริ)
คู่มืองานธุรการ (นางสาวเกษแก้ว สุริยะเทพ) คู่มือการทำ PO GFMIS Web Online(ส่ง)
     (นางพิมาลา คุ้มมาลัย)
 
คู่มืองานเลขานุการ (นางนงนุช โพธิพันธู์) คู่มือการบันทึกรายการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
    ในระบบ GFMIS  (นางจินดาพร คำประดิษฐ์)
 
     

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

คู่มือโรงเรียนรพระราชทานฯ (นางประชิด พุกปราง) คู่มือการปฏิบัติงานการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
    การศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ (นายถกล ภู่เด่นดวง)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     AMSS  (นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์)
คู่มือการคัดกรองโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
     (นางมนิษา อรุณเนตร)
คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
     (นางพัสดุตราภรณ์ พิบูลรัตนากุล)
คู่มือ-การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
     (นางอรสา พึ่งวัน)
คูมือการดำเนินการคัดเลือกลูกเสือต่าง ๆ
     (นางปิยะการย์ ครุฑเหิร)
คู่มือการย้ายข้าราชการครู (นางรุ่งอรุณ ไทยอยู่)  
คู่มือการดำเนินงานรับนักเรียน (นางรุ่งอรุณ สว่างดี) คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ (นางวิมล สมตัว)  
คู่มือการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
     (นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ)
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน (นางวันเพ็ญ สังข์ทอง)  
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (นางอาภรณ์ มุ่งเมือง) คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
     (นางสาววลัยพรรณ โรจนมงคล)
 
คู่มือลูกเสือ (นางวัจนา ชาสิงห์แก้ว) คู่มือบุคลากรภาครัฐ (นางสาวอาทิตา คุ้มเสาร์)  
คู่มือวิเทศสัมพันธ์ (นางฏิณตณัฎ ยัชฉาค) คู่มือการลาออกจากราชการ (นางวีณา นวรัญธร)  
คู่มือสถานศึกษาสีขาว (นางจันทนา โฉมศรี) คู่มือวินัย (นายสหธรรม นวรัญธร)  
  คู่มือสรรหาพนักงานราชการ (นางจิตตินันท์ ถาวรพานิช)  
  คู่มืองานอัตรากำลัง (นางปนิตา สะอาดยวง)  
     

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

คู่มือการจัดฝึกอบรม (นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต) คู่มือตรวจสอบการบริหารการเงิน การบัญชีและ
     ระบบเงินทดรองราชการ (นางสาววันทนา จันทมณี)
 
คู่มือการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ
     (นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์)
คู่มือตรวจสอบการดำเนินงานหนังสือเรียน
     (นางจันทนา ไหมทอง)
 
  คู่มือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
    (นางสาวศศิธี แสงสุวรรณ)
 
  คู่มือตรวจสอบการดำเนินงานอุปกรณ์และเครื่องแบบ
     (นางสาวอมรรัตน์ อุนาภีร์)