ผู้บริหารการศึกษานายยรรยงค์  เจริญศรี
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการ ปี 2561

รายงานผลการดำเนินงาน


ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รายงานการติดตามและประเมินผล

โรงเรียนในสังกัด

สถิติ

OS
Linux p
PHP
5.2.10
MySQL
5.0.95-log
เวลา
09:51
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
14196
เนื้อหา
7
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
16014

 

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

           

                               

       นายยรรยงค์   เจริญศรี

       

        ประธานกรรมการ

            

 

 

           นายสิรภพ  เพ็ชรเกตุ

 

            กรรมการผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

             

 

 

        พันเอกรณพงษ์  เรืองจุ้ยกรรมการ

 

           ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

            

 

 

        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

           ด้านการศึกษาปฐมวั

           

 

 

        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

           ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            

 

 

        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     

   

           ด้านการวิจัยและประเมินผล

           

 

 

        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

           ด้านการบริหารการศึกษา

             

 

 

        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

           ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

             

 

 

        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม

 

 

        และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

           กรรมการและเลขานุการ

            

ระบบบริหาร สพท.

ขั้นตอนการให้บริการ
สพป.ราชบุรี เขต 1คู่มือบริการประชาชน

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
ข้าราชการและูกจ้างประจำ

แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 

E-Mail ratchaburi1.org

E-Form 

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ราชบุรี 1

สถิติการเรียกบรรจุ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ สพป.ราชบุรี เขต 1

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เว็บลิงค์