ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา
     และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

      [
รายละเอียด ]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
      [
รายละเอียด ]
 ประกาศผลสอบสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
 [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
     การขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับ
     โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

      [
รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
     เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการ
     เรียนรวมสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
 [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
     ชั่วคราวในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมสังกัด
      สพป.ราชบุรี เขต 1 [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
     ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ครูรายเดือนแก้ปัญหา
      สถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ  [ รายละเอียด ]
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
      ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ
      พิเศษ สังกัด สพฐ     [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อ
     จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
  [ รายละเอียด ]
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุรโครงการกองทุนการศึกษา
     เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     สพป.ราชบุรี เขต    [ รายละเอียด ]
 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของ สพป.รบ.1
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น
     ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา
      ประกาศ 
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
     ชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
      ประกาศ 
 ปฏิทินการบริหารงบลงทุน ปี 2560
 ปฏิทินการบริหารงบลงทุน ป ี2559
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
      แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
      แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
     แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าพิกัดแกง X และแกน Y ของโรงเรียนในสังกัด สพท.ราชบุรี เขต 1 [รายละเอียด]
E-mail Address ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  (obecmail.obec.go.th)
     [ รายละเอียด ]

E-mail Address ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 (ratchaburi1.org)  
     [ รายละเอียด ]

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่องการเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้ง ศธภ. และ ศธจ.
      แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์