สาส์นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ         
 ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด "นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ"         
        วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 - 12.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT
 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2552 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
        โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
        [ บัญชีจัดสรร ]    [ บัญชีจัดสรรรายโรง ]
 ข้อมูลหนังสือเรียนสำนักพิมพ์ต่าง ๆ
 การกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552 และแนวการเลือก
        หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
        [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]
 ผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ตัวอย่างใบอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ตรวจสอบสถานที่จัดตลาดนัดหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี
 ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง " นโยบายเรียนฟรี 15 ปี"

        ตัวอย่างความคิดเห็น และคำถามฮิตติดอันดับเกี่ยวกับเรียนฟรี 15 ปี
              1. หนังสือแบบเรียน
              2. เครื่องแบบนักเรียน
              3. อุปกรณ์การเรียน
              4. การจัดคุณภาพการศึกษา

 เว็บไซต์การสำรวจข้อมูลการสละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
        http://www.techno.bopp.go.th/free15/

 ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
           (หนังสือ สพท.ราชบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04127/1325 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552)
 แจ้งกรอบวงเงินตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2552
           (หนังสือ สพท.ราชบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04127/1306 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552)
 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 การกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
              การกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
                   ประจำปีการศึกษา 2550
              การกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
                   ประจำปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติม)

 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (PowerPoint)
 ประเด็นข้อหารือการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 ตัวอย่างข้อความที่จะขึ้นป้ายหน้า สพท. และสถานศึกษา.....

            นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ รัฐบาลให้การสนับสนุน

               -  ค่าเล่าเรียน
               -  หนังสือเรียน
               - อุปกรณ์การเรียน
               - เครื่องแบบนักเรียน
               - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน