43231
policy-2567
child2567
nogift
banner_bully_1
banner
vote
job1
วิสัยทัศน์
พันธกิจ011
พันธกิจ012345
previous arrow
next arrow

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้อง DLTV [ รายละเอียด ]
 • ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  และนิติกร [ รายละเอียด ]
 • ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (๒) สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ [ รายละเอียด ]
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  [ รายละเอียด ]
 • ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก [ รายละเอียด ]
 • สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์ การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายมา สพป.รบ.1 ต้องจัดส่งคำร้องขอย้ายดังนี้ - คำร้องขอย้าย จำนวน 1 ชุด - สำเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด - เอกสารประกอบพิจารณาการโอนย้าย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 5 ชุด ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 หากส่งทางไปรษณีย์ จะยึดถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย [ รายละเอียด ]
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  [ รายละเอียด ]
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 [ ประกาศ ]  [ เอกสารแนบท้าย ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ ประกาศ ]
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค. (2) [ ประกาศ ]  [ แบบคำร้องขอย้าย ]  [ เอกสารแนบท้าย 1 ]  [ เอกสารแนบท้าย 2 ]  [ เอกสารแนบท้าย 3 ]
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค. (2) [ ประกาศ ]  [ แบบคำร้องขอย้าย ]  [ เอกสารแนบท้าย 1 ]  [ เอกสารแนบท้าย 2 ]  [ เอกสารแนบท้าย 3 ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การให้หรือรับของขวัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาสำนักงาน อาคาร 1  [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]    [ รายละเอียด 3 ]    [ รายละเอียด 4 ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  [ รายละเอียด ]
 • แก้ไขประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 [ รายละเอียด 1 ]
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]
 • ค่าพิกัดแกง X และแกน Y ของโรงเรียนในสังกัด สพท.ราชบุรี เขต 1 [รายละเอียด]
 • E-mail Address ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  (obecmail.obec.go.th) [ รายละเอียด ]
 • E-mail Address ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 (ratchaburi1.org)  [ รายละเอียด ]
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 1 – 13 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ [ รายละเอียด ]
 • แจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 • แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หมู่ 10 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

[ดูข่าวทั้งหมด]

จดหมายข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

[ดูข่าวทั้งหมด]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

[ดูข่าวทั้งหมด ]

EDU-RBR1 Channel

ข่าวการศึกษา

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เว็บลิงค์

ปฐมวัยไทยแลนด์
0010_60f8f2281b97c-actual
307353553_1854022038263208_3761177254892268690_n
10moe_-01
ดาวน์โหลด
asem-moe-01
2teacher_s-debt-1440x490-moe-web
1
2
3
BN-220764
4
5
Elearning-2565-1
previous arrow
next arrow

Codeing Thailand
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบริหารงาน บุคคล
ติวฟรีดอทคอม
OBEC Channel
การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
โรงเรียนวิถีพุทธ
OBEC Content Center
ระบบยื่นคำร้องเทียบวุฒิ
ระบบสารสนเทศ SET

เพลงมาร์ชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1