คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประธานกรรมการ

นายสิรภพ  เพ็ชรเกตุ 
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นางปราณี  ทัยคุปต์     
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

นางรัชนีวรรณ   จงเจริญ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเกรียงวุธ  นีละคุปต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

นายวิเชียร  ทองน้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

นางทิพยรัตน์   ไชยลังกา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ