Sorting by

×

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ