ผู้บริหารการศึกษา

นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3925838
อีเมล์ : bahnjeard1968@gmail.com

นายประภาพันธ์ วิเวก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เเบอร์โทรศัพท์ : 063-0233468
อีเมล์ : kroopraphaphan@gmail.com

นางจันจิรา ศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เเบอร์โทรศัพท์ : 086-8790931
อีเมล์ :

นางสาวกมลนัทธ์ นามี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เเบอร์โทรศัพท์ : 098-1960084
อีเมล์ : numphet.calo23@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นางสาวจันทรา สาคร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ :081-3780107
อีเมล์ :
chantrah_rt@hotmail.com

นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6794504
อีเมล์
: sunan123@hotmail.com

นางอรวรรณ แสงทอง
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4924159
อีเมล์ : orwanorn@gmail.com

นางสาววันทนา จันทมณี
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 063-5956369
อีเมล์ : wantana@ratchaburi1.go.th

นางรุ่งอรุณ สว่างดี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8577499
อีเมล์ : rungaroon.2103@gmail.com

นางปนิดา สะอาดยวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9298829

อีเมล์ : kopgan@gmail.com

นางสาวพุทธชาด ทองหยวก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7053121
อีเมล์
: noy.mty@gmail.com

นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง
นิติกร ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9420500
อีเมล์
: rat.patcharee@gmail.com

นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9200716
อีเมล์
: taradus@gmail.com

นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5492646
อีเมล์ : aree.intr@ratchaburi1.go.th