Sorting by

×
กันยายน 29, 2022

ผู้บริหารการศึกษา

นายยรรยงค์ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9864937
อีเมล์ : yunyong6670@gmail.com

นางรังษิยา อมาตยคง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8388876
อีเมล์ : rangsiya2008@gmail.com

นางขวัญสุดา วงษ์แหยม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9241575
อีเมล์ :
kru.kwansuda@gmail.com

นางสาวฐาปณี พวงงาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4234233
อีเมล
์ : thapaneepuangngam@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวจันทรา สาคร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ :081-3780107
อีเมล์ :
chantrah_rt@hotmail.com

นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6794504
อีเมล์
: sunan123@hotmail.com

นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2584412
อีเมล์
: boonprakonga@gmail.com

นางสาววันทนา จันทมณี
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 063-5956369
อีเมล์ : wantana@ratchaburi1.go.th

นางจันทนา โฉมศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 095-7591339
อีเมล์
: jankaowka@gmail.com

นางปนิดา สะอาดยวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9298829

อีเมล์ : kopgan@gmail.com

นางสาวพุทธชาด ทองหยวก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7053121
อีเมล์
: noy.mty@gmail.com

นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง
นิติกร ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9420500
อีเมล์
: rat.patcharee@gmail.com

นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9200716
อีเมล์
: taradus@gmail.com

นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5492646
อีเมล์ : aree.intr@ratchaburi1.go.th