สพป.ราชบุรี เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางใจทิพย์  สังขวุฒิ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

นางสาววันทนา  จันทมณี
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางจันทนา  โฉมศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางปนิดา  สะอาดยวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพัชรา  ฤทธิ์เรืองรุ่ง
นิติกร ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที
่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที
่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร