สพป.ราชบุรี เขต 1

ระเบียบ กฏหมาย ที่สำคัญ

กลุ่มอำนวยการ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณพ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 2522

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ พ.ศ.2560

กฏกระทรวง กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา กตปน. ปี 2548

คู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

ระเบียบบริหารราชการกรทรวงศึกษาธิการ (ฉ.3) พ.ศ.2562

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยรถราชการ (ฉ.6) พ.ศ.2545

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การจ่ายค่าจ้างของลูกจ้าง พ.ศ. 2526

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์

ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3ว 264 ลว.29 ก.ค.58 เรื่องการส่งรายงานประจำเดือน

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3ว 281 แนวทางการตรวจสอบ บัญชี GFMIS

ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหนวยงานภาครัฐ Version 2560

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พศ.2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พศ.2518

ระเบีบบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พศ.2550

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 2562

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2550

ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พศ.2546

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษ

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

หน่วยตรวจสอบภายใน

แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.8) 2553

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.9) 2560

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉ.6) 2550

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

ระเบียบ กค. การจ่ายค่าตอบแทนการสอบ 2549

ระเบียบ กค.การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

ระเบียบ กค. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2550

ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2550

ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉ.2) 2554

ระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานฯ 2549

ระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานฯ (ฉ.3) 2555

ระเบียบ คตง. ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 2544

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ 2560

กลุ่มนโยบายและแผน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชติ ฉบับที่ 12

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรจราชการติดตาม ตรวจสอบประเมินปี 2560

ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

ระเบียบว่าด้วยบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติป้องกันตังครรภ์

พระราชบัญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

พระราชกำหนดฯ ว่าด้วยการค้ามนุษย์

พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ .2540

กฎกระทรวงการนับอายุเด็ก

ข้อบังคับ แต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. 2553

ข้อบังคับ แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553

ประกาศส่งเด็กเข้าเรียน ปี 2546

ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม ปี 2556

ระเบียบว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ พสน.

หลักเกณฑ์กละวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ไม่ใช้ผู้ปกครอง ปี 2546

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาคอมพิวเตอร์

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศ-นโยบายแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศ-มาตรฐานการรักษาความมั่นคง-สารสนเทศ

พระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-2560

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ-เวอร์ชัน-2

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขฉบับที่ 4

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง 2558

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2494

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2539

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2542

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก มงกุฏไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2484

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร 2497

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2507

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ.2550

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู พ.ศ.2548

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ พ.ศ.2550

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ พ.ศ.2555