Sorting by

×

ผู้ประสานงานและศูนย์แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ที่กลุ่มสาระ/กิจกรรมสถานที่แข่งขันผู้รับผิดชอบศูนย์ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์
1ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีนางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธรผอ.รร. อนุบาลราชบุรี086-973-1779
2คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดป่าไก่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายกฤษฎา สุพงศ์
2. นางนิภา นาคสิงห์
3. นายสิรภพ   เพ็ชรเกตุ
ผอ.รร. วัดป่าไก่
ผอ.รร. ไทยรัฐวิทยา 64
ผอ.รร. วัดโสดาฯ
081-942-9760
094-419-8795
3นักบินน้อยโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรีนายวงษ์สัน  คูหามณีโชติผอ.รร. มหาราช 7089-548-9795
4ศิลปะ-ทัศนฺศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
1. นายศักดิ์ดา   บุรีงาม
2. นายเปลว   ปุริสาร
ผอ.รร. ชุมชนบ้านบ่อ
ผอ.รร. อนุบาลสวนผึ้ง
081-942-0544
091-793-5195
5ศิลปะ-ดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนบ้านจอมบึง
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
1. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
2. นายวัลลภ   เหวันต์
3. นายเสกสรร   เด่นดวงใจ
ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม
ผอ.รร. บ้านจอมบึง
ผอ.รร. อนุบาลจอมบึง
061-474-3797
089-258 4898
085-662-2295
6ศิลปะ-นาฎศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงนายโสวัฒน์   เหลาธรรมผอ.รร. ประชาพัฒนาวิทย์089-910-0250
7การงานอาชีพโรงเรียนวัดน้ำพุ
โรงเรียนวัดห้วยไผ่
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
1. นางสาวสาริกา    ราชบุญทอง
2. นายชัยนาท  หมื่นศรี
3. นางสาวจิตติมา   ปลีฟัก
ผอ.รร. บ้านโป่ง
ผอ.รร. บ้านหนองไผ่
ผอ.รร. บ้านยางคู่
095-5313338
095-251-4472
096-3289192
8คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงนายจักรพงศ์  มัตสยะวนิชกุลผอ.รร. วัดบางลี่080-622-6864
9หุ่นยนต์โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช)นายพิษณุ  โชตศิริคุณวัฒน์ผอ.รร. วัดเขาวัง089-060-2167

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ที่กลุ่มสาระ/กิจกรรมสถานที่แข่งขันผู้รับผิดชอบศูนย์ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์
1ภาษาไทยโรงเรียนวัดจันทารามนางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์
นายจิตรกร จิตมณี
นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ
089-837-5390
081-942-1325
097-241-6678
2วิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
โรงเรียนวัดนางแก้ว
โรงเรียนวัดช่องพราน
โรงเรียนท่าหลวงพล
นายชูเกียรติ แก้วจีน
นายสงัด ผ่องดี
นางสาวธนภรณ์ เข็มทอง
นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา
นางสาวลัดดา ทองประจวบโชค
087-157-7075
081-880-0822
099-346-0988
081-763-9661
081-763-5306
3ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดช่องพรานนายวันเฉลิม ไพรศิลป์
นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา
065-539-9153
081-763-9661
4สุขศึกษา พลศึกษาโรงเรียนวัดพระศรีอารย์
โรงเรียนวัดหนองอ้อ
หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม
โรงเรียนเจี้ยไช้
นางน้าฝน คิดในทางดี
นายอำนาจ คงคาใส
นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ
นายสมนึก มังน้อย
063-156-9493
092-298-8788
081-571-9274
062-493-3383
5กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ
โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
โรงเรียนวัดช่องพราน
โรงเรียนธรรมาธิปไตย
สพป.ราชบุรี เขต 2
สนามศุภชลาศัย กทม.
นายจตุรงค์ บุญอาจ
นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์
นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา
นางสาวสุภาณี พงศ์พุทธชาติ
062-345-3935
081-942-4607
081-763-9661
061-625-3591
6กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม
-ภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลบางแพนางกาญจนา อาจมังกร
น.ส.เขมพัต แสงทอง
099-629-9519
081-366-9578
7กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม
-สังคมฯ
โรงเรียนอนุบาลบางแพนางกาญจนา อาจมังกร
น.ส.เขมพัต แสงทอง
099-629-9519
081-362-9578
8กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม
-การงานฯ
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้
โรงเรียนวัดบางลาน
โรงเรียนวัดท่ามะขาม
นายสมนึก มังน้อย
นางน้ำฝน คิดในทางดี
นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว
นางสาวเรณู สวัสดี
นายเอกสิทธิ์ เกิดลอย
062-493-3383
063-156-9493
086-797-9390
086-105-9918
089-918-4075
9
กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม
-ศิลปะฯ
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์
นายสมชาย ครุฑใจกล้า
นายสมบัติ ศรีเพ็ชร
นางสาววรฌิษา บุญรอด
นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ
089-090-6755
085-479-0371
094-466-5459
084-880-4448
10กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดดอนทรายนายสมนึก มังน้อย
นางน้ำฝน คิดในทางดี
062-493-3383
063-156-9493
10สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ
นายปริญญา แทวแดง
082-245-3088
097-239-8809