สพป.ราชบุรี เขต 1

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การย้ายสายงานการสอน

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การย้ายสายงานบริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง
การย้าย และการโอน

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์การพัฒนาครู

หลัเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครู
สายงานการสอน ว 22

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

หลักเกณฑ์การประเมินครูผู้สอนดีเด่น

หลักเกณฑ์การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์ประเมินผู้บริหารดีเด่น