แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดที่เผยแพร่

หมายเหตุ

O1
โครงสร้างหน่วยงาน
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
- ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น
กลุ่ม / หน่วยในหน่วยงาน และ กตปน.  เป็นต้น
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การบริหารของหน่วยงาน
- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย
เบอร์โทรศัพท์ และ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
O3
อำนาจหน้าที่
- แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
อำนาจหน้าที่
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
- เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทบทวน 2565)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563-2565
แผนอัตรากำลัง  2565-2567
O5
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฏหมาย ระเบียบ ที่สำคัญ
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เว็บไซต์ สพป.ราชบุรี เขต 1
เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1
แฟนเพจ สพป.ราชบุรี เขต 1
แฟนเพจเครือข่ายประชาสัมพันธ์
O8
Q&A (ถาม-ตอบ)
- แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารใหห้คําตอบกับผู้สอบถามได้
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ,
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
ช่องทางติดต่อผ่านแฟนเพจ สพป.ราชบุรี เขต 1
ช่องทางติดต่อสอบถาม  แสดงความคิดเห็น
กระดานถามตอบ
O9
Social Network
- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
แฟนเพจ สพป.ราชบุรี เขต 1
แฟนเพจประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1
Instagram สพป.ราชบุรี เขต 1
O10
แผนดำเนินงานประจำปี
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการ 2565
แผนพัฒนาข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 2565
O11
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ในข้อ O10
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยเช่นความ
ก้าวหน้าการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดำเนินงาน
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุม ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ปี 2565 รอบ 6 เดือน
O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วยผลการ
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564
รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2564
รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2564
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม/หน่วย
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ตำแหน่งใด และกำหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วยประเภทงานให
้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้
ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
- สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการของ สพป.ราชบุรี เขต 1
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สพป.ราชบุรี เขต 1 ปี 2565
O17
E–Service
- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้อง
เดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
หมายเหตุ: บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้
บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน หมายเหตุ : E-Service
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น smart OBEC, My office, AMSS++
หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้
ระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
ระบบบริหาร สพท. (AMSS)
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบพิมพ์รายละเอียดเงินเดือนข้าราชการ
ระบบพิมพ์รายละเอียดเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ในข้อ O18
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้า
การใช้จ่ายงบประมาณ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2565
รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 รอบ 6 เดือน
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่
กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงาน
อธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพรว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณี
ดังกล่าว
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565
เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ สพป.ราชบุรี  เขต 1
เว็บไซต์ สพป.ราชบุรี เขต 1
O22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ สพป.ราชบุรี เขต 1
เว็บไซต์ สพป.ราชบุรี เขต 1
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ
หรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
- จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ :กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการจัดหารพัสดุรายเดือน
เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ สพป.ราชบุรี เขต 1
เว็บไซต์ สพป.ราชบุรี เขต 1

 

O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปี 2564
เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ สพป.ราชบุรี เขต 1
O25
นโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร
ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O25
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล 2565

O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หมายเหตุ :กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลหน่วยงานสามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
รายงานผลการบริหารงานบุคคล 2564
รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564
O29
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียด
วิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
เป็นต้น
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
ระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.ราชบุรี เขต 1
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวนเรื่อง
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือ ราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนิน
งานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
ช่องทางติดต่อสอบถาม แสดงความคิดเห็น และร้องเรียนเรื่องทั่วไป
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นวาจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)
- จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy)
- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับ
ของขวัญ (No Gift Policy)
(ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )
- จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่นการจัดอบรมให้
ความรู้ การจัดทํา โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่าน
สื่ออิเล็คทรอนิกส์เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเจตจำนงสุจริต
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพป.ราชบุรี เขต 1
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน 2565
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
- เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่นโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตในไตรมาส
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตตามข้อ o39
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้า
การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565
     
O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
- เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
      2564
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแล
ะความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน ที่ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียด
ต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส  สพป.ราชบุรี เขต 1
O43
การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ปี 2565