ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

172

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

101

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

3

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

55

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

168

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

169

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

30

ตาราง

1,825

ห้องเรียน
-9
ตาราง

33,315

นักเรียน
-397
ตาราง
นร.ปฐมวัย

6,821

-120
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

23,216

-117
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,278

-160
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -37.22

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -31.79

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

57.35

NT ป.3 () 1.63

สพฐ. 52.07

5.28

ประเทศ 52.50

4.85

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 77.22

-77.22

ประเทศ 77.28

-77.28

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,985

ครูและบุคลากร

สนง.
77
รร.
1,908
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

1,985

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 3 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ138 /80%
ปฐมวัย - ม.ต้น30 /17%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 101 /59%
ขนาดกลาง 65 /38%
ขนาดใหญ่ 3 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ 3 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 101 /59%
ขนาดที่ 2 29 /17%
ขนาดที่ 3 18 /10%
ขนาดที่ 4 18 /10%
ขนาดที่ 5 3 /2%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 2 /1%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 0 /0%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 307 /31%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 12 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 2 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 208 /21%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 142 /15%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 255 /26%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 8 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 3 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 12 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 26 /3%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
  • นายประภาพันธ์  วิเวก
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์
172 โรงเรียน

6 อำเภอ
เมืองราชบุรี

48 โรงเรียน

ตาราง
จอมบึง

36 โรงเรียน

ตาราง
สวนผึ้ง

20 โรงเรียน

ตาราง
ปากท่อ

46 โรงเรียน

ตาราง
วัดเพลง

5 โรงเรียน

ตาราง
บ้านคา

17 โรงเรียน

ตาราง

9 เครือข่าย
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1

19 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

19 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4

22 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5

24 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6

19 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

17 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

20 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

17 โรงเรียน

ตาราง
หมู่ 10 ถนนเสือป่า ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 7000
Version.2022.1.KAOPUNHOT