กรมบัญชีกลาง
e-slip สพป.ราชบุรี เขต 1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 10 ห้องเรียน ทรงปั้นหยา ของโรงเรียนอนุบาลจอมบึง  [ รายละเอียด ]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายไตรมาส
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสด
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปีงบประมาณ 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายไตรมาส
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ