กรมบัญชีกลาง
e-slip สพป.ราชบุรี เขต 1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาและครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1(ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562)
ไตรมาสที่ 2(ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563)
ไตรมาสที่ 3(เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (สปจ.ราชบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (สขร.)
เดือนตุลาคม ปี 2562
เดือนพฤศจิกายน ปี 2562
เดือนธันวาคม ปี 2562
เดือนมกราคม ปี 2563
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
เดือนมีนาคม ปี 2563
เดือนเมษายน ปี 2563
เดือนพฤษภาคม ปี 2563
เดือนมิถุนายน ปี 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (สปจ.ราชบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาและครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
ประกาศโรงเรียนบ้านมะขามเอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562