กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเข้าสู่บทเรียนอย่างน่าสนใจ

เวลาที่จะเริ่มต้นการเรียน …

ทักษะครูในศควรรษที่ 21

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กา …

ความเข้าใจในการบริจาคเลือด

การบริจาคเลือด เป็นสิ่งที …

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายของแนวทางการพัฒนา …

ระเบียบการลาศึกษาเพิ่มเติม ปี 2559

ระเบียบลาศึกษาต่อ