Img

สำนักงานน่าอยู่
มุ่งสู่มาตรฐาน
บริการประทับใจ
โปร่งใสเที่ยงธรรม

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต้องใช้หลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากเป็นพิเศษ
จำเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติมาก มีขอบข่ายของงาน  ดังนี้
1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  โดยปฏิบัติงาน ดังนี้
                   1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่ง
สํารวจและรายงานข้อมูล
                   2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
                   3) คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายแผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงาน และงบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
                   4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอผู้อํานวยการพิจารณา  กรณีพิจารณาไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นำกลับไปเสนอ
คณะกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอผอู้ํานวยการ พิจารณาใหม่
                   5) จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
                   6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ โดยปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วน ของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
                   1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
ดําเนินการ
                   2) สถานศึกษา จัดทำคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                   3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ และหรือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
                   4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกำหนดเป้าหมายและผลผลิต   ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
                   5) จัดทําคําของบประมาณประจําปี  ได้แก่ คำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ ของสถานศึกษาในสังกัด คำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบของสถานศึกษาตามโครงการต่างๆ เช่นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีศรีตำบล ตามกรอบวงเงินงบประมาณ
เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   6) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.2 การประสาน ส่งเสรม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น โดยปฏิบัติงาน ดังนี้
                  1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสําหรับการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา
                  2)  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯเพื่อมิให้มีความซ้ำซ้อนในรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
                  3) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนฯ
                  4) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบเพื่อดําเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป
                  5) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
3 งานจัดสรรงบประมาณ  มีขอบข่ายงาน ดังนี้
                  3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                        1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
                        2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑ์ที่กำหนด
                        3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษา และหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
                        4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ หรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําโครงการรองรับในแผนปฏิบัติการประจําปี
                        5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี
                        6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
                   3.2 การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
                        1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิต ของแผนงบประมาณประจำปีเพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
                        2) การกําหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามเกณฑ์งบประมาณ ของหน่วยงานและ สถานศึกษาโดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
                        3) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนวทาง การดําเนินงานให้สถานศึกษา
                        4) จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อจัดทําเอกสาร
แผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
                        5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
                        6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
4 งานบริหารงบประมาณ โดยปฏิบัติงาน ดังนี้
                        1)  ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และรายงาน จากสถานศึกษา
                        2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี
                       3) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงาน และต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย
                      4) กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
                      5) จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
                      6) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่ายและแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
                      7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
                      8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                      9) แจ้งกลุ่มและหรือสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลง งบประมาณดําเนินการ
                   10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน