บริการดาวน์โหลด

 • Img

   

  การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

  คู่มือเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่าง ๆ
  ของระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  การใช้บริหารเว็บบอร์ด และการใช้บริการฟรีเว็บเมล์

  Read More
 • Img

   

  การใช้โปรแกรมประยุกต์ฯ

  การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม Open Office-Writer


  Read More
 • Img

   

  การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฯ

  การดูแล บำรุง รักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
  (Computer Maintenance and Equipment)

  Read More
 • Img

   

  การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์

  เรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ การเซ็ตไบออส
  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับ
  อุปกรณ์ต่าง ๆ

  Read More
 • Img

   

  การสร้างเว็บไซต์

  การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Joomla)


  Read More
 • Img

   

  การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง

  เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เช่น
  ASP .NET
  .NET FRAMEWORK
  WEB APPLICATION

  Read More
 • Img

   

  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

  เรียนรู้การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Graphic Design) เพื่อการ
  เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ บริการ และความคิดต่างๆ ซึ่งเป็นงาน
  ในลักษณะงานพิมพ์

  Read More
 • Img

   

  การสร้างสื่อการเรียนรู้

  การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม I Love Library


  Read More
 • Img

   

  ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์

  เรียนรู้ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์
  (E-Commerce) การทำธุรกิจออนไลน์ และการสร้างเว็บไซต์
  ร้านค้าออนไลน์

  Read More
 • Img

   

  การป้องกันและรักษาความปลอดภัย

  การป้องกันและ รักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย
  ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
  สำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

  Read More
 • Img

   

  การปฏิบัติและการป้องกันการกระทำ
  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  แนะนำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้เป็น
  ไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
  คอมพิวเตอร์

  Read More