บุคลากร

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • Img

  นางนาตยา  เกตุกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่

 • Img

  นางพิมพ์สิริ   สหเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการพิเศษ                                                                                               


 • Img

  นางปาริชาติ   อิ่มดวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ                                                                                                                      


 • Img

  นางกำเนิด  จันทราศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ                                                                                                                      


 • Img

  นางพิศมัย  พงษ์พานักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ                                                                                                                      


 • Img

  นายถิระวัฒน์  บุญประสพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ                                                                                                                      


 • Img

  นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ชำนาญการ                                                                                                                      

 • นางสาวชยาภร  สารีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ปฏิบัติการ                                                                                                                   

 • Img

  นางอรสา  พึ่งวันเจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน                                                                                                                      


พนักงาน

 • Img

  นางสาวชนิตา  อุดมสุขพรศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ